David roi (ou plutôt le roi Salomon ?)

David roi (ou plutôt le roi Salomon ?)

2 place du Château.

Marie ?

Marie ?

2 place du Château.

Aaron

Aaron

2 place du Château.

Moïse

Moïse

2 place du Château.

Anne la prophétesse (ou un prophète ?)

Anne la prophétesse (ou un prophète ?)

2 place du Château.

Isaïe ?

Isaïe ?

2 place du Château.

Esther ?

Esther ?

2 place du Château.

Jérémie ? ou Ezéchiel ?

Jérémie ? ou Ezéchiel ?

2 place du Château.

Baruch ? ou Daniel ?

Baruch ? ou Daniel ?

2 place du Château.

Josué

Josué

2 place du Château